Copyright & privacy

Copyright


Alle teksten, foto's en andere werken gepubliceerd op de internet pagina zijn onderworpen aan het auteursrecht van Pon's Automobielhandel B.V. indien niet anders is aangegeven. Overlapping, distributie, opslag, communicatie, omroep en de reproductie of doorgeven van de inhoud zonder schriftelijke toestemming van Pon's Automobilehandel B.V. is verboden.Trademarks

Audi, het Audi logo, TDI, quattro, Spaceframe, ASF, evenals het model zijn geregistreerde handelsmerken van Pon's Automobielhandel B.V.

privacyverklaring Audi

Audi vindt de bescherming van persoonsgegevens van essentieel belang. Wij verwerken uw gegevens dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Met deze privacyverklaring informeren wij u over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

1. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens?

In deze privacyverklaring beschrijft Pon’s Automobielhandel B.V. (hierna: “Audi” of “wij”), in Nederland exclusief vertegenwoordiger van Audi A.G., hoe zij als verwerkingsverantwoordelijke met uw persoonsgegevens omgaat. Wij zijn verbonden aan Pon Holdings B.V. ("Pon"). Deze privacyverklaring is niet van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens die plaatsvindt in het kader van de “Audi Car Assistant app”. Zie daarvoor https://www.audi.nl/nl/web/nl/audicarassistant/app-ps-20.html. Wanneer u solliciteert bij ons dan verwerken wij uw gegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring: https://jobsatpon.com/privacy-statement/.
 

2. Wat is een persoonsgegeven?

Informatie waarmee wij een natuurlijk persoon kunnen identificeren, is een persoonsgegeven, bijvoorbeeld jouw naam of e-mailadres. Of deze informatie als een persoonsgegeven moet worden gekwalificeerd, hangt bijvoorbeeld af van of Audi beschikt over wettige middelen waarvan redelijkerwijs mag worden aangenomen dat wij deze inzetten om een natuurlijk persoon te identificeren. Zo beschouwen wij uw kenteken en chassisnummer bijvoorbeeld ook als een persoonsgegeven.
 

3. Persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verwerken persoonsgegevens over u omdat u gegevens zelf aan ons verstrekt bij het aangaan van een overeenkomst met ons of een van onze dealers of servicepartners. Wanneer u gebruik maakt van onze diensten kunnen wij bepaalde gegevens over u vastleggen, bijvoorbeeld uw interesses en communicatievoorkeuren. Hieronder volgt meer toelichting.
 
 

A .Gegevens door u aan ons verstrekt

Als u met Audi een overeenkomst aangaat, kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u nodig hebben:
naam en adres
• contactgegevens (telefoonnummers, e-mailadressen)
• geboortedatum
• geslacht
• klantnummer(s)
• rijbewijsnummer
• uw voorkeur voor dealer of servicepartner
• financiële gegevens (bankrekeninginformatie, offertes, facturen).

Daarnaast verwerkt Audi in het kader van de uitvoering van een overeenkomst met u of het verlenen van een dienst aan u de volgende gegevens die als persoonsgegevens kunnen kwalificeren:
• kenteken van uw voertuig;
• chassisnummer en model van uw voertuig;
• technische gegevens van uw voertuig;
• onderhoudshistorie van uw voertuig;
• eigendomshistorie van uw voertuig (tenaamstellingsgegevens);
• andere gegevens relevant voor de betreffende overeenkomst.

 

B. Gegevens over uw gebruik van onze diensten en/of producten

Als u gebruik maakt van diensten van Audi of op een andere manier contact hebt met ons, verwerken wij in het kader van onze dienstverlening – afhankelijk van het precieze gebruik dat u ervan maakt – de volgende gegevens die als persoonsgegevens kunnen worden gezien:
• Gegevens die u verstrekt bij het gebruik van ons online klantenportaal Mijn Audi, zoals naam, adres, contactgegevens, communicatievoorkeuren en inloggegevens. Hieronder vallen ook de gegevens die u aan ons doorgeeft en wij mogelijk verstrekken aan derden voor bijvoorbeeld het aanvragen van een offerte, het maken en bewaren van een online configuratie, het plannen van een proefrit of een werkplaatsafspraak. Voor beheerdoeleinden kunnen wij met behulp van logbestanden bijhouden wanneer u hebt ingelogd en bijvoorbeeld wat u hebt aangepast.
• Bij het plannen van een proefrit hebben wij uw rijbewijsnummer en geboortedatum nodig zodat wij kunnen borgen dat u bevoegd bent om het voertuig te besturen. Om uw identiteit te verifiëren en de geldigheid van uw rijbevoegdheid vast te stellen wordt door ons mogelijk een validatie gedaan bij het RDC (onderdeel van BOVAG).
• Voertuigen van de aan Pon gelieerde merken kunnen aan uw klantprofiel gekoppeld worden. Deze koppeling kan op meerdere manieren tot stand komen, bijvoorbeeld omdat u dit zelf aan ons doorgeeft via het klantenportaal, of omdat een dealer, servicepartner of aan ons gelieerde financiële dienstverlener dit aan ons doorgeeft. De ontkoppeling van het voertuig van uw klantprofiel vindt automatisch plaats wanneer wij een tenaamstellingswisseling (1b) doorkrijgen van het RDW. Ook kunt u het voertuig zelf ontkoppelen van uw profiel door dit aan te geven in het online klantenportaal of via de klantenservice.
• Gegevens die betrekking hebben op uw randapparatuur, zoals een MAC-adres, IP-adres of ander nummer.
• Gegevens die wij verbinden aan bepaalde patronen, zoals een status in het profiel dat wij over u opstellen aan de hand van uw consumptiegedrag, bijvoorbeeld de frequentie waarmee u een aankoop doet of dienst afneemt.
• Surfgedrag, vastgesteld aan de hand van onze eigen observaties bijvoorbeeld met behulp van cookies of soortgelijke technieken (zie ook artikel 9 van deze privacyverklaring).
• Klanttevredenheidsgegevens en gegevens over uw gebruik van onze klantenservice. Hieronder vallen ingezonden brieven en e-mails, online chatsessies maar ook telefoongesprekken die u met ons voert en die kunnen worden opgenomen voor trainingsdoeleinden van onze medewerkers. Online chatsessies kunnen mogelijk aan uw klantprofiel gekoppeld worden indien u hiervoor toestemming geeft.
 

C. Gegevens die wij ontvangen van bij ons aangesloten dealers, servicepartners of andere businesspartners

In sommige gevallen ontvangen wij uw persoonsgegevens van derden om onze of een gezamenlijke dienstverlening mogelijk te kunnen maken. De partijen waarvan wij gegevens ontvangen zijn:
• Dealers en servicepartners: uw naam en contactgegevens, zoals adres, telefoonnummer, e-mailadres, klantnummer; en gebruiks- en voertuiggegevens zoals: afgenomen (onderhouds)diensten, kenteken, chassisnummer, tenaamstelling voertuig, onderhoudsgegevens en communicatievoorkeuren. Wij gebruiken deze gegevens voor de volgende doeleinden:
  ◦ om overeengekomen (onderhouds)diensten en producten te kunnen leveren,
  ◦ indien nodig te herroepen en tegemoet te komen aan uw verzoeken;
  ◦ om onze dienstverlening te analyseren en te optimaliseren, ook door uw gegevens te combineren met andere relevante gegevens; en
  ◦ voor (direct) marketing- en verkoopdoeleinden.
• Audi A.G. als fabrikant van uw voertuig: e-mailadres en/of authenticatietoken vanuit uw Audi ID zodat u bij ons veilig kunt inloggen op het online klantenportaal Mijn Audi. Overige gegevens ontvangen wij mogelijk ook maar alleen als u daar bij Audi A.G. toestemming voor hebt gegeven.
• Dienst Wegverkeer (RDW): naam, adres, kenteken, chassisnummer, tenaamstelling wijziging (1b). Jouw naam en adres verkrijgen wij alleen wanneer sprake is van een herroeping van een voertuig op basis van een wettelijke verplichting. Veelal gaat het dan om verplichte reparaties/updates die noodzakelijk zijn om verkeersveiligheid te borgen.
• EDM B.V.: naam, straat, postcode, woonplaats en geboortedatum. Deze gegevens worden gebruikt voor datakwaliteitsdoeleinden om uw gegevens zo up-to-date mogelijk te houden en om uw gegevens actief te verwijderen uit onze systemen om bijvoorbeeld ongewenste communicatie te voorkomen.
• Smart Profile B.V. en Graydon Nederland B.V.: naam en functie van contactpersoon en naam organisatie. Deze gegevens worden gebruikt voor datakwaliteitsdoeleinden om uw gegevens zo up-to-date mogelijk te houden. Ook kunnen deze gegevens gebruikt worden voor marketing- en verkoopdoeleinden.
 

4. Geen verwerking van gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Wij hebben niet de intentie gegevens te verzamelen van personen/websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Wij raden ouders aan betrokken te zijn bij de (online) activiteiten van hun kinderen om zo te voorkomen dat Audi hun persoonsgegevens verwerkt.
 

5. Verwerking: grondslagen en gerechtvaardigde belangen

De verwerking van persoonsgegevens door Audi vindt plaats op basis van de volgende grondslagen uit artikel 6 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG):
1. Toestemming van jou
2. Uitvoering van een overeenkomst met jou
3. Wettelijke verplichting
4. Gerechtvaardigd belang van Audi of een derde

Gerechtvaardigde belangen zijn onder andere: marketing, reclame, (IT-) beveiliging, preventie van fraude of andere criminele activiteiten, IT-beheer, onderzoek en analyse naar eigen producten of diensten, bedrijfshuishouding, juridische zaken en intern beheer.

 

6. Doeleinden voor het verwerken van persoonsgegevens

Audi gebruikt uw persoonsgegevens voor de hieronder genoemde doeleinden. Het cijfer achter ieder doel correspondeert met de grondslag genoemd in artikel 5 van deze privacyverklaring:
• Om u onze diensten en producten te kunnen leveren, inclusief het afhandelen van bestellingen, het verwerken in financiële administraties en logistieke afhandeling [grondslag: 2].
• Het bieden van klantenservice inclusief service rondom het kopen van diensten en producten, het afhandelen van klachten en verzoeken, het vervullen van garantieverplichtingen of productherroepingen voor onze eigen dienstverlening en die van dealers of servicepartners. Wanneer sprake is van een productherroeping in opdracht van het RDW dan verkrijgen wij uw gegevens van het RDW en gebruiken wij deze alleen voor dit doel en op basis van de grondslag wettelijke verplichting [grondslag: 2, 3 of 4].
• Het opbouwen en onderhouden van de klantrelatie met u inclusief het onderhouden van een directe relatie tussen Audi, dealers, servicepartners en aanverwante financiële dienstverleners, onder meer voor commerciële doeleinden bijvoorbeeld om
proactief contact met u op te nemen in het kader van voertuiggebreken of -storingen of om serviceafspraken te plannen inclusief het mogelijk maken van mobiliteitsservices [grondslag: 2 of 4].
• Om u te informeren over onze producten en diensten kunnen wij u via verschillende media benaderen met aanbiedingen, een loyaliteitsprogramma, prijsvraag, nieuwsbrief of andere commerciële informatie. U hebt daarbij altijd de mogelijkheid om uzelf hiervoor af te melden door bezwaar te maken of uw toestemming in te trekken. Bij alle communicatie is aangegeven op welke wijze u dit kunt doen. Wij proberen onze communicatie op uw persoonlijke voorkeur af te stemmen. Het koppelen en analyseren van cookies van onze websites aan bij ons bekende klantgegevens valt ook hieronder en doen wij alleen op basis van uw toestemming. [grondslag: 1, 2 of 4].
• Om onze bedrijfsvoering, merken, diensten en producten te verbeteren verwerken wij mogelijk uw gegevens, bijvoorbeeld voor marktonderzoek, het meten van klanttevredenheid, het opmaken van managementinformatie en het verbeteren van datakwaliteit met behulp van adresvalidatie-technieken. Hierbij gebruiken wij zo min mogelijk uw persoonsgegevens en werken zoveel mogelijk met niet herleidbare gegevens. Het organiseren van evenementen voor data-analysedoeleinden om bijvoorbeeld trends te ontdekken om daar producten of diensten mee te kunnen verbeteren valt ook hieronder. Bij deze evenementen wordt alleen gewerkt met persoonsgegevens in (pseudo)anonieme vorm, voor zover wettelijk toegestaan en waar noodzakelijk vragen wij om uw toestemming. [grondslag: 1 of 4].
• Het voldoen aan wettelijke verplichtingen, beslechting van geschillen en handhaving van onze rechten en overeenkomsten [grondslag: 3 of 4].
 

7. Delen met derden

Audi deelt uw persoonsgegevens met derden in onder andere de volgende gevallen en met bijbehorende redenen. Het cijfer achter ieder doel correspondeert met de grondslag genoemd in artikel 5 van deze privacyverklaring. Wij kunnen uw gegevens verstrekken aan:
• Gelieerde financiële dienstverleners met als doel aansluitende financiële diensten aan te bieden [grondslag: 2].
• Geautoriseerde dealers of servicepartners uit het distributienetwerk van Audi. Hierbij worden uw gegevens verstrekt die bijvoorbeeld nodig zijn voor de levering van een (gezamenlijke) dienst of product op basis van een overeenkomst met jou. [grondslag: 2].
• Bij het plannen van een proefrit kunnen wij u vragen om ons te voorzien van uw rijbewijsnummer en geboortedatum. Dit doen wij om te borgen dat u bevoegd bent om het voertuig te besturen. Om uw identiteit te verifiëren en de geldigheid van uw rijbevoegdheid vast te stellen, wordt door ons mogelijk een validatie gedaan bij het RDC (onderdeel van BOVAG). Deze gegevens worden gedeeld met de dealer waar u de proefrit wenst af te nemen [grondslag: 4].
• Wanneer u gebruik maakt van ons online klantenportaal kunt u kiezen voor het delen van gegevens met Audi A.G., de fabrikant van uw voertuig. Het gaat dan om uw gegevens zoals naam, adres, contactgegevens en voertuiggegevens. Deze gegevens worden alleen gedeeld wanneer u hier toestemming voor hebt gegeven in het klantenportaal [grondslag: 1].
• Derden die voor Audi advertenties verzorgen. Hierbij worden uw contactgegevens (e-mail en/of telefoonnummer) in gehashte vorm (pseudoniem, niet direct naar u herleidbaar) verwerkt en verstrekt aan deze partijen voor zover dit wettelijk is toegestaan. Deze verstrekking vindt alleen plaats om doelgericht te kunnen adverteren, bijvoorbeeld via sociale media platformen of zoekmachines. [grondslag: 4].
• Derden gelieerd aan Audi kunnen wij cookies van onze websites verstrekken om de inhoud van communicatie zo goed mogelijk op uw persoonlijke voorkeur af te stemmen op hun eigen websites [grondslag: 1].
• Derden als wij wettelijk verplicht zijn om persoonsgegevens aan deze derden te verstrekken [grondslag: 3].
• Derden als wij een vermoeden hebben van een schending van de rechten van derden of van strafbare feiten of misbruik. Wij kunnen in deze gevallen persoonsgegevens verstrekken aan derden die daarbij een gerechtvaardigd belang hebben of aan instanties die het algemeen belang dienen. Dit kunnen ook handhavende autoriteiten zijn, zoals het Openbaar Ministerie of toezichthouders [grondslag: 3 of 4].
• Andere bedrijfsonderdelen binnen de Pon groep voor de uitvoering van een overeenkomst met u of vanwege gerechtvaardigde bedrijfsbelangen, zoals het voeren van een centrale administratie of klantenservice en het analyseren van onze dienstverlening aan u [grondslag: 2 of 4].
• Derden die Audi assisteren in haar dienstverlening en geen verwerker zijn, denk hierbij aan accountants en (juridisch) adviseurs [grondslag: 4].
• Derden voor bedrijfseconomische doeleinden, denk hierbij aan de verkoop van bedrijfsactiviteiten of een reorganisatie [grondslag: 4].

In sommige situaties verwerkt Audi A.G. als fabrikant van uw voertuig gegevens over u of van/uit uw voertuig die als persoonsgegevens kunnen worden beschouwt. Meer informatie hierover vindt u in de specifieke privacyverklaringen van Audi A.G. die van toepassing kunnen zijn:
 
Audi gebruikt diensten van derden die kunnen fungeren als 'verwerkers', bijvoorbeeld hosting-dienstverleners, mobiliteitsdienstverleners en onderzoeksbureaus met als doel marktonderzoek of klanttevredenheidsonderzoek uit te voeren. Deze dienstverleners ontvangen persoonsgegevens uitsluitend om te verwerken in overeenstemming met de instructies en onder de controle van Audi.
Als persoonsgegevens naar een ontvanger in het buitenland worden verzonden, gebeurt dit doorgaans alleen naar een ontvanger in een land dat volgens de Europese Commissie een voor persoonsgegevens passend beschermingsniveau biedt. Als persoonsgegevens naar een ontvanger in een land worden verstuurd dat geen passend beschermingsniveau biedt, zorgt Audi ervoor dat de wettelijk vereiste waarborgen worden genomen. Indien u nadere informatie wenst te ontvangen over de doorgifte van uw persoonsgegevens naar landen buiten de Europese Economische Ruimte, kunt u contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming van Pon (zie artikel 12).
 

8. Hoe lang wij gegevens bewaren

Wij bewaren persoonsgegevens zo lang als dit nodig is, bijvoorbeeld zo lang als u klant bent of interesse blijft tonen in de diensten van Audi. Soms zijn wij ook wettelijk verplicht uw gegevens te bewaren. Wij hanteren de volgende termijnen:

• Gegevens die wij verwerken voor marketing- en verkoopdoeleinden bewaren wij twee jaar nadat een transactie met ons is afgehandeld. Bijvoorbeeld een aankoop in de webshop of de beëindiging van een contractdienst zoals een verlengde verzekering. Ook de gegevens die wij verwerken voor het maken van een offerte of een afspraak voor een proefrit vallen hieronder. Aan uw klantprofiel gekoppelde voertuigen van Audi bewaren wij uiterlijk vijf jaar tot na ontkoppeling van dit voertuig. Gegevens met betrekking tot een bezoek in de werkplaats van een dealer bewaren we uiterlijk vier jaar.
• Gegevens die wij verwerken wanneer u contact hebt met onze klantenservice bewaren wij zolang u klant bent of tot uiterlijk twee jaar tot na het laatste contactmoment. Hier geldt een uitzondering voor telefoongesprekken die eventueel worden opgenomen voor trainingsdoeleinden; deze worden uiterlijk na een periode van 30 dagen verwijderd. Ook voor gegevens die te maken hebben met klachten kan een uitzondering gemaakt worden; deze worden maximaal vijf jaar bewaard na het afhandelen van de klacht.
• Gegevens over websitebezoeken die met behulp van cookies zijn verkregen, worden zo kort mogelijk bewaard met een maximale periode van twee jaar. Zie voor meer informatie ons cookie statement.
• Financiële/fiscale gegevens die nodig zijn voor het opmaken van bijvoorbeeld facturen, contracten of interne rapportages bewaren wij minimaal zeven jaar op basis van wettelijke verplichtingen.
 

9. In kaart brengen websitebezoek en e-mail leesgedrag

Wanneer u onze websites, diensten, applicaties, communicatiediensten (zoals e-mail) en hulpmiddelen bezoekt of gebruikt, kunnen wij cookies, webbakens en andere soortgelijke technologieën voor het opslaan van informatie gebruiken, met als doel advertentie-uitingen te personaliseren en u een betere, snellere en veiligere klantervaring te bieden.
Wanneer u geabonneerd bent op een van onze nieuwsbrieven dan kunnen deze e-mails bijvoorbeeld voorzien zijn van webbakens, ook wel pixels genoemd. Met behulp van deze pixels kunnen wij bijvoorbeeld meten of en wanneer u onze e-mail hebt gelezen, met welke browser in welk voorkeurstaal dit is gebeurd, kunnen wij (delen van) het IP-adres van uw apparaat zien en is voor ons inzichtelijk op welke links u eventueel geklikt hebt. Wanneer u wel onze nieuwsbrief wenst te ontvangen maar niet wenst dat deze analyses door ons worden uitgevoerd, dan kun u hierop bezwaar maken via onze klantenservice (“recht om bezwaar te maken tegen direct marketing”). Zie voor meer informatie over uw rechten artikel 10 van deze privacyverklaring.
Als u geen cookies of verstrekking daarvan aan derden wenst, kunt u dit weigeren door op onze websites de cookie instellingen te wijzigen. Voor meer details over ons gebruik van cookies en device fingerprinting technieken verwijzen wij naar ons cookie statement (https://www.audi.nl/cookies).
 

10. Uw rechten, waaronder het recht om bezwaar te maken

U hebt het recht om te weten welke persoonsgegevens wij van u hebben vastgelegd en aan wie wij uw persoonsgegevens hebben verstrekt. Naast het recht op inzage hebt u met betrekking tot onze verwerking van uw persoonsgegevens de volgende rechten:
• het recht om uw toestemming in te trekken, voor zover onze verwerking van uw persoonsgegevens daarop is gebaseerd;
• het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens;
• het recht om uw persoonsgegevens te (laten) rectificeren/corrigeren;
• het recht op verwijdering van uw persoonsgegevens;
• het recht op beperking van verwerking;
• het recht op dataportabiliteit;
• het recht om bezwaar te maken tegen direct marketing;
• het recht om bezwaar te maken tegen verwerkingen die plaatsvinden vanwege de gerechtvaardigde belangen van Audi of een derde (afhankelijk van uw persoonlijke omstandigheden).

Voor het indienen van uw verzoek om één van bovenstaande rechten uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen via de klantenservice (zie artikel 12). U kunt uw rechten slechts uitoefenen voor zover de wet u deze rechten toekent. Audi spant zich zo goed mogelijk in om binnen de wettelijke termijnen te reageren op uw ingediende verzoek. Buitensporige verzoeken kunne­­n wij buiten behandeling laten. Om zeker van te zijn dat een verzoek door u zelf is gedaan, kunnen wij vragen om een kopie van uw identiteitsbewijs bij dit verzoek mee te sturen. Dit vragen wij alleen als wij dit noodzakelijk achten om u te kunnen identificeren en verzoeken wij ook om op deze kopie de pasfoto, MRZ (machine readable zone; de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) onherkenbaar te maken. De kopie van uw identiteitsbewijs vernietigen wij direct nadat wij u hebben geïdentificeerd.
Bij uw verzoek tot verwijdering van gegevens wissen wij waar mogelijk uw gegevens, bijvoorbeeld gegevens die wij hebben gebruikt voor:
• Het opbouwen en onderhouden van de klantrelatie met u inclusief het onderhouden van een directe relatie tussen Audi, dealers, servicepartners en aanverwante financiële dienstverleners, onder meer voor commerciële doeleinden.
• Om onze bedrijfsvoering, merken, diensten en producten te verbeteren verwerken wij mogelijk uw gegevens. Denk daarbij aan het uitvoeren van marktonderzoek, het meten van klanttevredenheid, het opmaken van managementinformatie en het verbeteren van datakwaliteit met behulp van adresvalidatie-technieken.
• Om u te informeren over onze producten en diensten kunnen wij u via verschillende media benaderen met aanbiedingen, een loyaliteitsprogramma, prijsvraag, nieuwsbrief of andere commerciële informatie.

Sommige persoonsgegevens wissen wij niet omdat deze noodzakelijk zijn voor de naleving van onze wettelijke verplichtingen. Dit betreft uw gegevens die verwerkt zijn voor administratieve doeleinden waarop bijvoorbeeld fiscale wetgeving van toepassing is. Hierbij kunt u denken aan de gegevens die nodig zijn voor het opmaken van contracten of facturen, dit dienen wij minimaal 7 jaar te bewaren.
 

11. Beveiliging en bescherming van gegevens

Audi past passende beveiligingsmaatregelen toe om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging zoveel mogelijk tegen te gaan. Audi heeft zowel technische als organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen. Deze beveiligingsmaatregelen worden periodiek herzien op basis van dreigingen en industriestandaards.

 

12. Contact

Voor vragen of opmerkingen met betrekking tot deze privacyverklaring kunt u contact opnemen met:
Pon’s Automobielhandel B.V.
T.a.v: Audi Klantenservice
Postbus 72
3800 HD Amersfoort
Tel. 088-0330108
https://shop.audi.nl/klantenservice/contact/ 
> Ga naar de contactpagina 

Wij beschikken over een Functionaris Gegevensbescherming die is aangemeld bij de toezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is iemand die binnen onze organisatie toezicht houdt op de toepassing en naleving van privacywetgeving zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Onze Functionaris Gegevensbescherming is bereikbaar per e-mail via privacy@pon.com en per post via bovenstaand adres (t.a.v. 'Privacy Office').
 

13. Wijzigingen

De manier waarop wij persoonsgegevens verwerken en de samenstelling of hoeveelheid van gegevens die wij verwerken, kan wijzigen. Daarom behouden wij ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. U zult indien noodzakelijk op de hoogte worden gebracht daarvan. Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 6 december 2022.